มาทำความรู้จัก ดิจิตอลทีวี ตอนที่ 3

เราคงไดรูจักความเปนมาของ “ทีวีดิจิตอล” กันพอสมควรแลวนะคะ คราวนี้ขอคุยในสวนของคุณภาพกันบางวา ทีวีดิจิตอล (Digital TV) คือทีวีที่รองรับการออกอากาศในรูปแบบดิจิตอล ใหสัญญาณภาพและเสียง ที่มีคุณภาพดีกวาแบบอนาล็อก และใชคลื่นความถี่ที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยดิจิตอลทีวี จะใชสัญญาณดิจิตอลที่ถูกบีบอัดและเขารหัสที่มีคาเปน “0” กับ “1” เทานั้น ซึ่งในหนึ่งชวงคลื่นความถี่จะสามารถนํามาสงไดหลายรายการโทรทัศน พรอมสัญญาณภาพและเสียงที่มีความละเอียดคมชัด มากยิ่งขึ้น ซึ่งปจจุบัน ในตางประเทศทั้งในยุโรป แอฟริกา และเอเชีย ไดเริ่มเปลี่ยนมาใชสัญญาณโทรทัศนแบบทีวีดิจิตอลแลวประมาณ ๔๐ ประเทศ

ขอดีของทีวีดิจิตอล นอกจากคุณภาพของสัญญาณภาพและเสียงที่คมชัดขึ้นแลว

ยังมาพรอมกับชองฟรีทีวีที่เพิ่มขึ้นจํานวนมากเปน ๔๘ ชอง แบงเปน ๒๔ ชองบริการในกลุมธุรกิจ ๑๒ ชอง
บริการสาธารณะ และ ๑๒ ชองกิจการบริการชุมชน ซึ่งเพิ่มการแขงขันในวงการโทรทัศนไดมากเลยทีเดียว
และที่วาภาพคมชัดขึ้นนั้น เราดูไดจากความละเอียดของภาพ(Resolution) ซึ่งหมายถึงจํานวนพิกเซล
ที่แสดงออกมา ลองจินตนาการวาหนาจอทีวีประกอบดวยจุดสีเล็ก ๆ หรือพิกเซล(pixels) ยิ่งมีพิกเซลมาก
เทาใด คุณภาพของภาพก็จะยิ่งสูงขึ้นเทานั้น พิกเซลเหลานี้จะวางเรียงกันตามแนวนอนเปนเสนวิ่งไป
ตามความยาวของหนาจอทีวี รายละเอียดของภาพจะไดรับการกําหนดโดยการนับจํานวนเสนของพิกเซล
ที่วิ่งผานหนาจอนี้ เดิมทีโทรทัศนธรรมดาที่เราคุนเคย (Analog) จะมีความละเอียด ๗๖๘ x ๕๗๖ พิกเซล
ตามอัตราสวนของการแสดงภาพ ( Accept Ratio ) ที่มีมาตรฐาน ๔:๓ (กวาง ๔ สวน สูง ๓ สวน) แตถาเปน
ระดับความละเอียดสูง HD( High definition ) จะมีความละเอียดเทากับ ๑,๒๘๐ x ๗๒๐ พิกเซล
แตอัตราสวนของภาพจะเปน ๑๖ : ๙ (กวาง ๑๖ สวน สูง ๙ สวน) ซึ่งจะเปนมาตรฐานเดียวกับภาพยนตร
หรือแผน DVD ทั่วไป ทําใหเมื่อดูจากแผน DVD หรือรายการจากตางประเทศที่อยูในรูปแบบนี้จะไมเห็น
แถบดําในสวนบนและใตภาพ และถาละเอียดขึ้นไปอีกคือภาพแบบ Full HD เทากับ ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐
พิกเซลอัตราสวนของภาพจะเปน ๑๖ : ๙ เชนกัน บางทานเห็นตัวเลขแลวแตนึกภาพไมออก คิดงายๆคือ
เราจะไดภาพที่ความละเอียดมากกวาสี่เทาของทีวีที่มีความละเอียดมาตรฐาน ในมุมมองที่กวางกวาเดิม

ตัวอยางความละเอียดของภาพ

Screenshot 2014-07-07 15.05.36

ถึงตรงนี้หลายคนอาจมีคําถามวา แลวจะตองซื้อทีวีเครื่องใหมที่เปนทีวีดิจิตอลหรือเปลาคําตอบคือ..นั่นก็เปนอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผูที่กําลังมองหาทีวีเครื่องใหมอยูพอดี การเลือกซื้อทีวีดิจิตอลสามารถตอบโจทยนี้ได แตสําหรับผูที่มีทีวีเดิมอยูแลว บางคนบอกวาเพิ่งจะถอยมาใหมไมกี่เดือนนี้เอง หรือยังไมพรอมที่จะทุมทุนเปลี่ยน
ทีวีทั้งเครื่องแบบนั้น ก็ยังมีอีกหนึ่งตัวชวยสําคัญที่เรียกวา กลองรับสัญญาณ”Set Top Box” ซึ่งอุปกรณตัวนี้
จะทําหนาที่ถอดรหัสสัญญาณดิจิตอล แลวสงภาพและเสียงใหอยูในรูปแบบที่ทีวีอนาล็อกเครื่องเดิมรับได
โดยผานสาย HDMI, AV, หรือ RG6 เพียงเทานี้ก็สามารถรับชมทีวีในระบบดิจิตอลไดโดยไมตองเสียคาใชจาย
เกินความจําเปนกันไดแลว สวนทานที่กําลังจะซื้อทีวีเครื่องใหมเร็วๆนี้ รออีกสักนิดซื้อทีวีที่มีสัญลักษณ
“DVB-T2″ ซึ่งรับสัญญาณดิจิตอลไดเลยนาจะคุมกวาคะ สําหรับบานที่ใชเสาอากาศรับสัญญาณที่เปน
“เสากางปลา” หรือ “เสาหนวดกุง” นั้น ในสวนของเสารับสัญญาณอาจไมตองเปลี่ยนแปลงอะไร เพียงแคติดตั้ง
อุปกรณรับสัญญาณ “Set Top Box” เพิ่มเขามา หรือทีวีของบานไหนถึงวาระที่จะตองเปลี่ยนเสียที ทานก็สามารถเลือกซื้อทีวีที่ “รองรับระบบดิจิตอล DVB-T2” มาไดเลยโดยที่ไมตองติดตั้งอุปกรณ รับสัญญาณ Set Top Box เพิ่ม เพียงเทานี้ทานก็สามารถรับชมทีวีในระบบดิจิตอลไดตามปกติ ทั้งนี้ กสทช. จะมีสติ๊กเกอรรับรองอุปกรณที่ผานมาตรฐานดวย

เครดิต สคบ.

เข้าชม 613 ครั้ง

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

แสดงความคิดเห็น